הקרן בערבות המדינה

מטרת הקרן

נתינת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים: 

  • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים.
  • הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. 

קהל יעד

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד הגופים המתאמים שאכן, יש מקום לסייע להם במימון בער

תנאי ההלוואה

מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪.

לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.

קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בועדת האשראי. 

פירוט הסיוע

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% / 85% מגובה ההלוואה. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.

ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

תקופת פירעון

עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

ריבית

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

בטחונות

בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

לפרטים מלאים

מסלולים:

הלוואות עד 100,000 ₪ - מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ₪.

הלוואות עד 500,000 ₪ : עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪.

ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מליון ₪ ל-100 מליון ₪, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.

מסלול מיוחד: עסקים בהקמה

היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 ₪ הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.

סך ההלוואה המקסימאלי 500,000 ₪ (כאשר ה - 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

חדשות ועדכונים

ארועי החודש